Αναφορά από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης

Το παραδοτέο αυτό θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της πιλοτικής δράσης

Report on the Testing of the ToolKit