Το γενικό πλαίσιο

"Η κριτική σκέψη είναι ένας εκπαιδευτικός στόχος ευρέως αποδεκτός, ο οποίος έχει προταθεί ως βάση σεβασμού για την αυτονομία των μαθητών και την προετοιμασία τους για την επιτυχία στην ζωή και τη δημοκρατική αγωγή" (Hitchcock, 2018).

Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης αποτελεί μέρος των πιο επιτυχημένων προγραμμάτων που αφορούν στην εξάλειψη νοητικών προκαταλήψεων κατά τη διαδικασία κρίσης και λήψης αποφάσεων: ως γενική ικανότητα, η κριτική σκέψη βοηθά στην προσέγγιση νέων θεμάτων, προβλημάτων ή καταστάσεων με τον πιο λογικό τρόπο.

Η ηλικία φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας που ενισχύει την κριτική σκέψη, η οποία αποδεικνύει τους λόγους που οι μαθητές επωφελούνται περισσότερο από τέτοιου είδους εκπαίδευση. Ειδικότερα, η Επαγγελματική Κατάρτιση και το Σύστημα Εκπαίδευσης είναι τεχνικά ζητήματα που συχνά θεωρούνται προνομιούχα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τα οποία έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν πρόκειται να αποφευχθούν ευρετικές και διανοητικές προκαταλήψεις.

Στην Ευρώπη μπορούν να βρεθούν πολλές καλές πρακτικές και παραδείγματα που αφορούν στην εκπαίδευση στην κριτική σκέψη, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές ανήκουν σε υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δε μελετά συχνά μια συστηματική ή ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία της κριτικής σκέψης, ούτε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για αυτό το λόγο, οι πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έρχονται αντιμέτωποι με το θέμα και καλούνται να το φέρουν εις πέρας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τα απαραίτητα μέσα και τις ευκαιρίες. Αν και η ενίσχυση μερικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κριτική σκέψη είναι ενσωματωμένη σε διαφορετικά μαθήματα σπουδών, αυτές οι αρμοδιότητες δεν επισημαίνονται επαρκώς ή δεν παρουσιάζονται με δομημένη μορφή.

Υπό το πρίσμα αυτό, το έργο NERDVET έχει σχεδιαστεί με τον σκοπό τη βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων κριτικής σκέψης, ειδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των μαθητών , οι οποίοι φαίνεται περισσότερο, να έχουν έλλειψη των εν λόγω ικανοτήτων.